Bảng Bug Agi Cho Một Số Class Trong Mu

DARK WIZARD AGILITY BUG

Evil Spirits
0 - 5700 > Sử dụng bình thường
5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
6550 - 8100 > Sử dụng bình thường
8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
9820 - 10700 > Không sử dụng được
10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
15700 - 23250 > Không sử dụng được
23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
33200 - 65534 > Không sử dụng được

Inferno
0 - 61700 > Sử dụng bình thường
61700 - 65534 > Không sử dụng được

Nova
(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
33200 - 65534 = Sử dụng bình thườngDARK KNIGHT AGILITY BUG

Twisting Slash
0 - 47040 > Sử dụng bình thường
47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy SkillELF AGILITY BUG

MultiShot
0 - 23200 > Sử dụng bình thường
23200 - 25250 > Không sử dụng được
25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
37750 - 56500 > Không sử dụng được
56500 - 65535 > Sử dụng bình thườngMAGIC GLADIATOR AGILITY BUG

Evil Spirit
0 - 11200 > Sử dụng bình thường
11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
19440 - 21200 > Không sử dụng được
21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
31100 - 46200 > Không sử dụng được
46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

Twisting Slash
0 - 47180 > Sử dụng bình thường
47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

Inferno
0 - 65535 > Sử dụng bình thường

Fireslash
0 - 32,767 > Sử dụng bình thườngDARK LORD AGILITY BUG

FIRESCREAM
0 - 2000 > Sử dụng bình thường
2000 -2500 > Ngồi ngựa còn xuống ngựa thì quật xích thôi nhé
2500 - 3500 > Đánh xích lửa mà rs nhé
3500 > Đánh tốt (ngựa hay k ngựa đều dùng đc)
3500 - 5200 > Quật xích mà rs nhé!
5300 - 5500 > Đây là 1 trong những mức Agi đẹp nhất của DL khi rs chưa cao
6000 > Ngồi ngựa
6100 - 11900 > Lại quăng xích vậy
12000 > Mức AGi đẹp thứ 2 của DL
13800 > Mức AGI tới hạn của DL,tăng hơn nữa thì cứ thế mà quăng xích
Nhưng nếu không ngồi ngựa thì 16k -20k agi vẫn Hỏa âm đc